Biznesplan to formalny dokument szczegółowo opisujący wszystko na temat firmy. Ma napędzać przyszłość danej organizacji, ponieważ zawiera cele dla wszystkich głównych obszarów: sprzedaży, wydatków, zatrudniania i finansowania.

Biznesplan to punkt odniesienia do monitorowania postępów i„uczenia się po fakcie”, jeśli osiągasz lepsze lub gorsze wyniki niż oczekiwano.

Biznesplan – kto go potrzebuje?

Każdy, kto prowadzi firmę, powinien mieć biznesplan – zwłaszcza podczas pracy z inwestorami, partnerami lub pracownikami.

Jakie są podstawowe elementy biznes planu?

Biznesplany będą się różnić w zależności od praktyki. Powinny być żywymi dokumentami, które można dostosowywać w miarę rozwoju swojej praktyki i zmian na rynku.

1. Podsumowanie wykonawcze

To ogólny przegląd celów i celów gabinetu. W tej części należy jasno i zwięźle opisać, w jaki sposób dana praktyka planuje zająć się problemami zdrowotnymi pacjenta, pozostając przy tym rentowną. Działa również jako rodzaj struktury, do której można się odwołać podczas opracowywania reszty biznesplanu.

W przypadku ambulatoryjnej praktyki fizykoterapeutycznej w tej części należy krótko podsumować:

  • jaką niszę zamierza wypełnić klinika,
  • usługi, które zapewni gabinet,
  • jak zamierza się rozpowszechniać informacje o usługach,
  • potencjał wzrostu kliniki,
  • przewagi konkurencyjne,
  • ogólne wymagania dotyczące finansowania

2. Cele

Co właściwie robi twoja praktyka? Jakie są jej cele? Jeśli firma już działa, prawdopodobnie można dość łatwo określić jej cele i usługi. Ale nawet jeśli jest się doświadczonym weteranem biznesu, może być trudniej wyjaśnić, co chce się osiągnąć w dłuższej perspektywie. Tak więc w tej sekcji warto zacząć od zastanowienia się nad tym, gdzie znajduje się teraz firma i gdzie chce się, aby była w przyszłości. Warto tu wspomnieć także o działaniach niezbędnych do osiągnięcia tego wzrostu.

3. Marketing

Chociaż cele i usługi są bezsprzecznie ważne, sposób, w jaki planuje się sprzedać swoją praktykę, jest równie ważny – jeśli nie bardziej. W końcu usługi będą miały niewielki wpływ, jeśli docelowi odbiorcy nie będą wiedzieć, że je się oferuje. Najlepiej byłoby podzielić tę sekcję na trzy mniejsze podsekcje.

Wiadomość, którą chcesz przekazać

Pacjenci muszą wiedzieć wszystko o firmie, więc warto zastanowić się, co chce się przekazać swoim komunikatem. O treści tej sekcji informują: mocne strony praktyki, korzyści z fizjoterapii w porównaniu z innymi rodzajami leczenia, trendy w fizjoterapii i usługach wellness oraz w jaki sposób pacjenci mogą uzyskać dostęp do usług.

4. Operacje

Zrozumienie codziennych operacji – a także tego, kto za co odpowiada – może przyczynić się do sukcesu praktyki. Warto odpowiedzieć sobie na pytania:

Jakich obiektów, sprzętu i materiałów potrzeba na co dzień?
Jaka jest Twoja struktura organizacyjna?
Kto odpowiada za jakie aspekty działalności?
Jakie są początkowe potrzeby kadrowe?
Kiedy i jak doda się personel?
Jak nawiąże się relacje biznesowe z dostawcami i dostawcami?
Jak te relacje wpłyną na codzienne operacje?
Jak zmieni się działalność wraz z rozwojem firmy?
Jakie kroki podejmie się, aby obniżyć koszty, jeśli firma początkowo nie spełnia oczekiwań?

5. Finanse

Nie można skutecznie prowadzić praktyki bez oceny sytuacji finansowej. Dobrze jest zacząć od określenia kosztów początkowych, a także tego, czy planuje się je sfinansować za pomocą pożyczek, dotacji lub oszczędności.

Biznesplan powinien zawierać wyceny budowy i remontów obiektów, dzierżawy budynku oraz
niezbędnego wyposażenia.

Ponadto należy wykonać:
Bilans (tj. aktywa, udziałowcy, zobowiązania i dochody w celu sfinansowania przyszłego wzrostu)
Rachunek zysków i strat (tj. przewidywane przychody i wydatki)
Rachunek przepływów pieniężnych (tj. wpływy gotówkowe i płatności wydatków)
Budżet operacyjny (tj. szczegółowy podział dochodów i wydatków)
Analiza progu rentowności (tj. projekcja przychodów wymaganych do pokrycia kosztów stałych i zmiennych)

Dzięki tym punktom biznesplan będzie klarowny i pomoże w rozwoju firmy.