Podczas targów wszyscy chętni będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, które będzie poświęcone – interpretacji wyników segmentalnej analizy składu ciała InBody i wykorzystanie programowania aktywności fizycznej fitness w rehabilitacji czynnościowej.

Szkolenie obejmować będzie niezwykle ważny aspekt możliwości diagnostyki i monitorowania postępów rehabilitacji czynnościowej z wykorzystaniem analizy składu ciała z zastosowaniem opatentowanej technologii pomiaru DSM-Direct Segmental Measurement (bezpośredni segmentalny pomiar), umożliwiającej dokładny pomiar bioimpedancji dla każdego z segmentu: 4 kończyn i tułowia z wykorzystaniem 8-punktowego systemu dotykowych elektrod.

W pracy trenera/fizjoterapeuty wykorzystanie analizatorów jest niezbędnym narzędziem służącym do programowania i monitorowania indywidualnych treningów, doboru diety oraz kontroli postępów. Dzięki uzyskanym wynikom możemy dobrać odpowiednie formy ćwiczeń z naciskiem na ćwiczenia symetryczne lub asymetryczne z zakresu ćwiczeń oporowych, aerobowych i gibkościowych.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają możliwość praktycznego wykonania badań a następnie interpretacji wyników. Przeprowadzenie badania na analizatorze InBody umożliwia otrzymanie min. następujących wyników obszarów badania:

- Masa ciała, masa mięśni szkieletowych, masa tkanki tłuszczowej
- Całkowita objętość wody w organizmie, białko, substancje mineralne
- BMI, wskaźnik talia biodra – WHR, podstawowa przemiana materii - BMR
- Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej
- Kontrola tkanki tłuszczowej i mięśniowej
- Poziom tłuszczu trzewnego, skala fitness
- Impedancja każdego z segmentu i częstotliwości
- Segmentalna analiza tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej

Uczestnicy otrzymają certyfikat InBody Poland z zakresu podstaw interpretacji analizy składu ciała.

Prowadząca:

dr n. kf. Joanna Zapolska – pracownik naukowy Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, absolwentka AWFiS w Gdańsku, trener II kl. w gimnastyce sportowej, sędzia kl. międzynarodowej  w fitness i kulturystyce, general manager fitness klubu Maniac Gym, specjalista InBody Poland,   Wicemistrzyni Świata w fitness, wielokrotna Mistrzyni Polski w gimnastyce sportowej, wyróżniona indywidualnymi i zespołowymi nagrodami Ministerstwa Sportu. Autorka wielu publikacji z zakresu medical fitness, prowadzi badania naukowe z zakresu nadwagi i otyłości, rehabilitacji kardiologicznej i aktywności fizycznej fitness.

 


InBody - dokładny pomiar całkowitej zawartości wody w organizmie, kluczem do pomiaru składu ciała

Pomiar składu ciałaczłowieka jest badaniem pomocnym przy ocenie stanu odżywienia oraz zdrowia w wielu dziedzinach medycyny. W praktyce najczęściej korzystają z urządzeń dietetycy, lekarze  fizjoterapeuci i trenerzy personalni. Badania mogą dotyczyć pojedynczych jednostek jak i badań całych populacji tym bardziej, że metoda badawcza BIA jest nieinwazyjna oraz tania. Pozwala na określenie ilości tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, całkowitej zawartości wody w organizmie, ilości białka i substancji mineralnych. Istnieje wiele metod oceny składu ciała, począwszy od metod antropometrycznych, densytometrycznych, hydrometrycznych, skończywszy na tych wykorzystujących oporność elektryczną tkanek, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny. Niestety, wiele z tych metod ma wiele ograniczeń. Ich przeprowadzenie wymaga dużego zaangażowania i przygotowania samego pacjenta a także dużych nakładów finansowych. Za jedną z najbardziej precyzyjnych metod oceniania i monitorowania zmian w składzie ciała jest metoda BIA czyli bioimpedancji elektrycznej.

Analiza bioimpedancji elektrycznej (BIA – bioelectrical impedancje analysis) jest metodą wykorzystującą oporność tkanek w organizmie na działanie prądu elektrycznego o niskim natężeniu. Podczas pomiaru oporu elektrycznego wykorzystywana jest rezystancja i reaktancja tkanek miękkich.  W zależności od oporu, jaki tkanki stawiają podczas wykonywania badania można ocenić przede wszystkim zawartość wody w organizmie zarówno ogólną jak i poziom wody zewnątrz i wewnątrzkomórkowej. Tkanka tłuszczowa zawiera  mniejszą ilość wody, w porównaniu do tkanki mięśniowej, a tym samym słabiej przewodzi prąd elektryczny. W porównaniu z płynamiustrojowymi, takimi jak krew, ma znaczniesłabszeprzewodnictwoipod tym względem ma stosunkowowysoką impedancję. Dlategoudwóchosób ztą samą masą ciała, osoba z większa zawartością tkanki tłuszczowejbędzie miaławyższąimpedancję.

Podczas pomiaru wykorzystywane są również różnice w przewodnictwie wody wewnątrzkomórkowej (ICW – intracellular water) oraz zewnątrzkomórkowej (ECW- extracellular water). Przy niskich częstotliwościach prąd przewodzony jest jedynie przez wodę zewnątrzkomórkową, a dopiero przy wyższych częstotliwościach możliwa jest do pokonania  bariera białkowo-lipidowa którą stanowi błona komórkowa. Tym samym jedynie badania na wysoko wyspecjalizowanych urządzeniach z wysokimi częstotliwościami pozwalają wykazać rzeczywiste wartości wody wewnątrz i zewnątrzkomórkowej.

Procedura wykonywania badańwpływa na rzeczywistość wyniku, ale ważna jest również precyzja urządzenia zależna od ilości zastosowanych częstotliwości. Przed wykonaniem analizy należy pamiętać, że bezwzględnie nie należy wykonywać badań wykorzystujących metodę bioelektrycznej impedancji u osób z rozrusznikami serca i urządzeniami elektrycznymi w jamie brzusznej typu „Ability” . Niewskazane jest również badanie kobiet w ciąży oraz pacjentów chorujących na epilepsję.

Inne ważne aspekty dotyczące badań podano poniżej:

- na czczo lub min. 2-3 godziny po posiłku
- najlepiej w godzinach porannych, jeśli nie ma takiej możliwości to o stałej porze
- po wypróżnieniu się
- przed wysiłkiem
- nie bezpośrednio po kąpieli lub prysznicu
- stopy gołe bez rajstop, dłonie i stopy bez kremu i balsamu
- z zachowaniem prawidłowej postawy - ramiona oddalone od tułowia
- styczność z elektrodami na stopach i dłoniach jak największą powierzchnią
- bez zmiany pozycji podczas badania
- około 2-3 min po zmianie pozycji z siedzącej na stojącą.

W oparciu o technologię BIApolegającej na pomiarze całkowitejobjętości wody w organizmiemożemy uzyskać dane dotyczące także zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. W związku z tym, że jestona odwrotnie proporcjonalna doimpedancji, umożliwia uzyskanie całkowitejobjętościwody w organizmiew zależności oduzyskanejimpedancji. Trzeba również pamiętać, że beztłuszczowa masa ciała (FFM – fat free mass)  w zdrowym organizmiezawszeskłada się w73,3% z wody i generalnie jest to wartość stała dlakażdejrasy czypłci.

Dlategoteż znając wartość objętościcałkowitejzawartości wody, można obliczyć ilośćbeztłuszczowej masy ciała (FFM), aodejmującobliczoną ilośćbeztłuszczowej masy ciała odmasy ciała, otrzymamy również masę tkanki tłuszczowej wyrażonej w kilogramach. Analizatory InBody nie wykorzystują przy bezpośrednim pomiarze wody w organizmie obliczeń empirycznych.Konwencjonalneanalizatoryskładu ciała BIApotrzebujądanych empirycznych by pokonać słabądokładność i powtarzalność.Rozważająckliniczne zastosowanie analizatora składu ciała, czułość jest jedną znajważniejszych kwestii.Jednak w analizatorach tkanki tłuszczowej zkonwencjonalnąimpedancjąwprowadzone dane pacjenta, takie jak płeć i wiekwpływają bezpośrednio na dane wyjściowe. Innymi słowy,zmiany tychdanychwejściowychpowodują otrzymanie różnych wyników dla tej samej osoby. W tym przypadku,dane uzyskanezostaną nie przezrzeczywistypomiar, ale szacunkowo. Tak więc, empiryczneoszacowaniebędzie powodowaćbłędy dlakażdejsylwetkiinnej niż standardowa. Dlatego też, konwencjonalne analizatoryskładu ciaław przypadku przeciętnego człowieka nie wykażą znacznych różnic ale już mająznaczny wskaźnik błędów u osób znadmierną otyłością lub chorobami, osobami wysportowanymi oraz u dzieci i osób starszych.

Empiryczna ocena na przykładzie kobiety uprawiającej rekreacyjnie lub wyczynowo dowolną dyscyplinę sportu gdy przeprowadzana jest analiza składu ciała na analizatorze wykorzystującym dane empiryczne, jej zawartość tkanki tłuszczowej może zostać oszacowana w oparciu o empiryczny fakt, że kobiety zazwyczaj mają więcej tkanki tłuszczowej w organizmie niż mężczyźni i wykazywana jest wówczas wartość wyższą niż rzeczywista. Tym samym nie wszystkie analizatory są odpowiednim narzędziem do celów  badawczych, a tym bardziej naukowych.Zanalizatorem, który jest już zaprogramowanydo uwzględnianiaróżnic płci i wieku, wykonanie badaniaporównawczego pod kątem  procentowej zawartości tłuszczu między mężczyzną a kobietąpo 50 roku życia, wykaże wartości szacowane a nie zobrazuje rzeczywistego stanu organizmu. Dlatego taki analizator zempirycznaocenąniejest adekwatnydoróżnicowaniaskładu ciałapomiędzygrupami.

Dokładny pomiarcałkowitejzawartości wody w organizmiejest kluczem do analizy składuciałaprzy użyciuBIA. Problem z konwencjonalnym BIA z jednąniską częstotliwością jest taki, żemusi oszacowaćilość wody wewnątrzkomórkowej z wody pozakomórkowej, ponieważ niskie częstotliwości nie przenikają przezbłonykomórkowe. Warstwa błony komórkowejdzielikomórkęna wodę wewnątrzkomórkową i pozakomórkową. W zdrowym organizmie woda wewnątrz i pozakomórkowa są ze sobą proporcjonalne, jednak nierówna dystrybucja płynów w organizmie pojawia się u osób starszychi otyłych lub występujez chorobamigeriatrycznymi. Woda pozakomórkowa mierzona jest  prądami o niskiej częstotliwości (poniżej50kHz), a woda wewnątrzkomórkowaprądami o wysokiej częstotliwości (powyżej200kHz). Analizatory InBody wysyłają prąd elektryczny z częstotliwościami 1, 5, 50, 250, 500 i1000kHzi mają możliwość wykryćnawetnajmniejszązmianę płynu worganizmie, dostarczając przydatnych informacji dotyczącychobrzękuogólnego a także segmentalnego, niedożywienia i chorób geriatrycznych.

Dla większej dokładności, analizatory składu ciała BIA powinny zmierzyć nasze ciało segmentalnie. Technologia segmentowego pomiaru  zakłada, że organizm składa się z pięciu cylindrów-czterech kończyn i tułowia - i mierzy impedancję tych części osobno. Analiza segmentalnego składu ciała zapewnia segmentalne pomiary zawartości wody w organizmie i beztłuszczowej masy ciała. Do wykorzystania w badaniach klinicznych, analizatory InBodyz technologiąsegmentowejanalizy, mogą wykryć różnicewedług płci, starzenia się, chorób igrupy etnicznej.

Czy są jakieś różnice między analizatorami w segmentalnych pomiarach? Nawet jeśli analizatory składu ciała mogą mierzyć ciało segmentalnie, ta sama dokładność pomiaru nie będzie zarejestrowana we wszystkich analizatorach.Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać naimpedancjęworganizmie. Podczas gdytułówstanowinajwiększą częśćciała,jegoindeksimpedancjijest najniższy-około20, z uwagi na fakt, że ma największąszerokość ze wszystkich części ciała.W przypadkukończyn górnych,które zazwyczajmająimpedancjęokoło 300, odchylenie 2-3 można uznać zamałybłąd.Jednakw przypadkutułowia,te same wartości z różnicą 2-3 mogą stanowić duży błąd, który znacząco wpłyniena wynikitestudla tułowia. Dlatego, abyzapewnićdokładnośćimpedancjiw tułowiu, konieczne jest opracowanie precyzyjnejtechnologiipomiaru.Właśnie taką technologię zastosowano w InBody, która zwiększyła precyzjęanalizyskładu ciała.

 

Ref.

  1. Bioelectrical impedance analysis during pregnancy and neonatal birth weight. Ghezzi F. et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001 ;98(2):171-6
  2. Multifrequency bioelectrical impedance analysis in women with a normal and hypertensive pregnancy, Herbert Valensise et al. Am J Clin Nutr 2000 ;72(3):780-783
  3. Potential use of bioelectrical impedance analysis in the assessment of edema in pregnancy., Morita H et al. Clin Exp Obstet Gynecol 1999 ;26(3-4):151-4
  4. Assessment of body composition in pregnant women at term. Morais AA. et al., Rev Assoc Med. Bras1997 ;43(2) :109-13
  5. Assessment of degree of edema by means of bioelectrical impedance during pregnancy, Arisawa M, Fukuba K, Seki T, Mochimaru F. Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi 1996;48(1):25-31
  6. Bioelectric profiles and nutritional status in pregnancy: protocol of a multicentric project to measure bioimpedance in pregnancy. Mele MC, Castelli A., Minerva Ginecol 1996 ;48(12):25-33
  7. Fluid changes during pregnancy: use of bioimpedance spectroscopy. Van Loan MD, Kopp LE, King JC, Wong WW, Mayclin PL. J Appl Physiol 1995 Mar;78(3):1037-42
  8. Total body water in pregnancy: assessment by using bioelectrical impedance HC Lukaski, WA Siders, EJ Nielsen and CB Hall, Am J Clin Nutr 1994 ;59 :578-585
  9. Effect of fat and fat-free mass deposition during pregnancy on birth weight. Villar J et al. Am J Obstet Gynecol 1992 ;167(5):1344-52